Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در سهام است. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود :

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس و واحد های سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداقل ٧٠ درصد از کل داراییهای صندوق
٢ - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
١ - ٢ پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠ درصد از داراییهای صندوق
٢ - ٢ پذیرفته شده دربازاراول یا دوم فرابورس حداکثر5%
٣ - سهام ، حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری " صندوق سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠ درصد داراییهای صندوق
٤ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٢٠ درصد از کل دارایی های صندوق
٥ - سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥ درصد از کل سهام ، حق تقدم و واحد های سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
٦ - واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " حداکثر ٥ درصد از کل دارایی های صندوق
٧ - گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر ٥ درصد از کل دارایی های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان