بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل ٧٠ درصد از کل داراییهای صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر حداکثر 5 %از اوراق منتشره ناشر
3- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10 %از کل دارایی های صندوق
4- سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یك صنعت حداکثر 30 %از کل داراییهای صندوق
5- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد
6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق
7- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام
9- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15 %از کل داراییهای صندوق