ارکان صندوق

کارگزاری ها به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس به همراه توضیحات