بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 135,020 85.11 312,117 88.1 350,397 93.59 360,159 95.18
اوراق مشارکت 14,292 9.01 2,629 0.74 2,275 0.61 1,673 0.44
سپرده بانکی 6,702 4.22 26,510 7.48 9,758 2.61 2,774 0.73
وجه نقد 5 0 24 0.01 29 0.01 30 0.01
سایر دارایی ها 2,411 1.52 13,015 3.67 11,954 3.19 13,755 3.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 72,882 45.94 144,074 40.66 157,901 42.17 169,725 44.85