جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 176,005 87.27 491,109 91.3 526,755 87.77 613,407 95.76
اوراق مشارکت 12,647 6.27 1,647 0.31 1,665 0.28 1,676 0.26
سپرده بانکی 8,494 4.21 30,504 5.67 58,388 9.73 16,260 2.54
وجه نقد 52 0.03 36 0.01 38 0.01 30 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 4,325 2.14 14,632 2.72 13,311 2.22 9,175 1.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 88,143 43.7 194,791 36.21 201,531 33.58 231,429 36.13