بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 100,760 84.94 180,307 74.33 194,285 69.72 203,644 74.92
اوراق مشارکت 6,868 5.79 26,984 11.12 47,219 16.94 48,832 17.96
سپرده بانکی 5,064 4.27 19,361 7.98 25,043 8.99 7,721 2.84
وجه نقد 1 0 6 0 19 0.01 30 0.01
سایر دارایی ها 5,737 4.84 15,918 6.56 12,098 4.34 11,599 4.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 57,954 48.85 119,390 49.22 133,017 47.73 130,485 48