بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 125,637 84.81 289,872 92.79 298,699 88.69 252,724 75.99
اوراق مشارکت 14,887 10.05 3,931 1.26 2,822 0.84 2,843 0.85
سپرده بانکی 5,451 3.68 10,065 3.22 20,019 5.94 64,167 19.29
وجه نقد 4 0 18 0.01 21 0.01 30 0.01
سایر دارایی ها 1,923 1.3 8,514 2.73 15,245 4.53 12,810 3.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 69,140 46.67 130,254 41.69 140,043 41.58 131,574 39.56