بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 107,203 83.42 193,949 73.54 196,024 75.17 245,922 82.48
اوراق مشارکت 14,808 11.52 56,917 21.58 51,566 19.77 43,527 14.6
سپرده بانکی 5,059 3.94 9,012 3.42 2,814 1.08 695 0.23
وجه نقد 2 0 25 0.01 25 0.01 0 0
سایر دارایی ها 1,101 0.86 3,229 1.22 8,631 3.31 8,004 2.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 61,892 48.16 118,949 45.1 112,221 43.03 123,949 41.57