بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 115,674 83.87 229,610 83.24 258,250 92.86 305,789 96.88
اوراق مشارکت 15,572 11.29 35,486 12.87 13,197 4.75 2,884 0.91
سپرده بانکی 5,013 3.63 3,793 1.38 3,047 1.1 4,187 1.33
وجه نقد 4 0 22 0.01 16 0.01 0 0
سایر دارایی ها 1,381 1 6,310 2.29 3,601 1.29 2,776 0.88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 65,386 47.41 116,963 42.4 118,917 42.76 125,908 39.89